Meteen naar de inhoud

Algemene voorwaarden

Versie: 16 september 2019

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden worden een aantal begrippen gehanteerd, in enkelvoud of meervoud, die aanvangen met een hoofdletter en die de betekenis van de woorden zoals in dit artikel schuingedrukt gedefinieerd zijn.

1.1.    Acceptatieprocedure: de acceptatieprocedure zoals omschreven in artikel 5;

1.2.    Afnemer: de wederpartij in de Overeenkomst;

1.3.    Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden;

1.4.    Beschikbaarheid: het percentage van de tijd van het Service Window waarin Afnemer gebruik kan maken van de Functionaliteit;

1.5.    Diensten: ASP-Diensten en/of andere Diensten;

1.6.    Functionaliteit: de gebruiksfuncties en –mogelijkheden van de aan de SaaS-dienst ten grondslag liggende computerprogrammatuur (het Content Management Systeem), al dan niet onderverdeeld in deelfunctionaliteiten en/of modules;

1.7.    Gebrek: het niet, dan wel niet volledig, voldoen van Functionaliteit aan de overeengekomen specificaties;

1.8.    Gebruiker: een aan Afnemer toe te rekenen persoon die van de Functionaliteit gebruik maakt;

1.9.    Ingangsdatum: 16 september 2019

1.10.   Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom zoals auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, modelrechten, handelsnaamrechten, databankrechten en naburige rechten, alsmede domeinnamen, rechten op knowhow en hiermee verwante rechten;

1.11.   Maintenance Window: het tijdvak waarin de SaaS-dienst niet beschikbaar hoeft te zijn en dat gereserveerd is voor onderhoud;

1.12.   Overeenkomst: de overeenkomst tot het leveren van de SaaS-dienst;

1.13.   Mindmelters: de firma “mindmelters”, ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 69174636, of ieder andere aan haar gelieerde vennootschap die gebruik maakt van Algemene Voorwaarden, tevens wederpartij in de Overeenkomst;

1.14.   Partijen respectievelijk Partij: Afnemer en/of Mindmelters;

1.15.   Resultaten: resultaten van de Diensten zoals omschreven in de Overeenkomst;

1.16.   SaaS-dienst: dienst bestaande uit het ter beschikking stellen van de Functionaliteit van het Mindmelters Content Management Systeem op afstand via elektronische weg door Mindmelters onder de dienst is mede begrepen upgrades en Support;

1.17.   Service Level Agreement: het document waarin de niveau’s voor dienstverlening door Mindmelters zijn vastgelegd, welk document in zijn geheel van toepassing zijn op onderhavige Overeenkomst;

1.18.   Service Window: het tijdvak, vallende buiten het Maintenance Window, waarin de SaaS-dienst beschikbaar dient te zijn;

1.19.   Support: het tijdens Werkuren door Mindmelters, per e-mail en/of door middel van een website of helpdesk, verstrekken van informatie en adviezen over het gebruik van Functionaliteit, alsmede het verlenen van hulp bij het opsporen van oorzaken, daar onder mede begrepen Gebreken, die het ongehinderd gebruik van Functionaliteit en/of SaaS-dienst belemmeren en het oplossen van deze problemen;

1.20.   Vergoeding: door de Afnemer aan Mindmelters verschuldigde vergoeding(en) die voortkomen uit de Overeenkomst;

1.21.  Werkdagen: maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van nationale feestdagen, waarbij 5 mei eens in de vijf (5) jaar een nationale feestdag is;

1.22.   Werkuren: uren op Werkdagen tussen 09:00 en 17:00;

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1.    Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, rechtsbetrekkingen en offertes met Mindmelters.

2.2.    De toepasselijkheid van algemene dan wel specifieke (inkoop)voorwaarden van Afnemer wordt hierbij uitdrukkelijk door Mindmelters van de hand gewezen, en zijn derhalve niet van toepassing.

2.3.    Alle door Mindmelters gedane offertes en/of aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij daaruit anders blijkt. Als er een termijn genoemd wordt in de offerte/aanbieding betreft de termijn alleen de geldigheid van de offerte/aanbieding en tast het niet de vrijblijvendheid aan.

2.4.    Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen komt de Overeenkomst tussen Mindmelters en Afnemer tot stand door integrale aanvaarding van de offerte door Afnemer. Aanvaarding vindt plaats door het ondertekenen van de offerte door Afnemer.

2.5.    Bij een afwijkende aanvaarding van een offerte houdt Mindmelters zich het recht voor een nieuwe offerte uit te brengen welke in de plaats treedt van de vorige offerte, in die zin dat de oude offerte haar geldigheid verliest. De nieuwe offerte kan door Afnemer worden aanvaard op eenzelfde wijze als hiervoor vermeld.

2.6.    Het feitelijk beginnen met uitvoeren van de Overeenkomst aan de zijde van de Afnemer, daaronder mede begrepen, doch niet uitsluitend, het betalen van facturen zoals uitgereikt door Mindmelters, geldt als aanvaarding van onderhavige voorwaarden.

Artikel 3 Samenwerking

3.1.    Mindmelters zal zoveel mogelijk overeengekomen data, termijnen e.d. trachten na te komen. Evenwel zijn alle data en termijnen en dergelijke naar beste weten geïndiceerd en is overschrijding van deze data en/of termijnen nimmer fataal.

3.2.    Indien Mindmelters signaleert dat Afnemer zich niet voldoende inzet, zal zij deze Afnemer hierover schriftelijk informeren.

3.3.    In geval Afnemer nalatig is in het verschaffen van informatie welke noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst, met inbegrip van die informatie waarvan Afnemer kan vermoeden dat deze noodzakelijk is voor de uitvoering, is Mindmelters voor de duur van deze nalatigheid niet gehouden meer te presteren dan naar beste kunnen.

3.4.    Afnemer verplicht zich bij de uitvoering van de Overeenkomst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht te nemen.

3.5.    De Afnemer verbindt zich ervan te verzekeren dat door hem aan Mindmelters verstrekte informatie in alle opzichten juist en niet-misleidend is. De Afnemer is verplicht Mindmelters onmiddellijk te informeren over iedere wijziging in genoemde informatie.

Artikel 4 Verplichtingen Afnemer

4.1.    Het is de Afnemer niet toegestaan zodanig gebruik te maken van de SaaS-dienst dat daardoor schade kan ontstaan aan de SaaS-dienst, aan Mindmelters en/of aan derden, of waardoor een verstoring in de Beschikbaarheid ontstaat.

4.2.    SaaS-dienstverlener biedt haar SaaS-dienst aan op basis van “fair use”, dat wil zeggen dat zij in beginsel geen beperkingen oplegt aan de door Afnemer veroorzaakte systeem- en netwerkbelasting. Mindmelters behoudt zich nochtans het recht voor om bij excessief gebruik, zijnde gebruik dat significant hoger ligt dan dat van de gemiddelde afnemer van Mindmelters, maatregelen te treffen.

4.3.    Afnemer dient, onverwijld na eerste kennisgeving door Mindmelters van excessieve systeem- en/of netwerkbelasting, maatregelen te treffen om hieraan een einde te maken. Mindmelters is gerechtigd de SaaS-dienst en/of andere op grond van de Overeenkomst uit te voeren verplichtingen op te schorten bij een voortdurend excessieve systeem- en/of netwerkbelasting.

4.4.    In het geval er sprake is van een structureel excessieve systeem- en/of netwerkbelasting, zullen Partijen in overleg treden over de kosten hiervan.

4.5.    Afnemer zal zorgdragen voor een zorgvuldige omgang door Gebruikers met door Mindmelters verstrekte inloggegevens.

4.6.    Afnemer zal zich bij de gebruikmaking van de SaaS-dienst bedienen van door Mindmelters gespecificeerde (browser)programmatuur.

4.7.    Afnemer vrijwaart Mindmelters tegen aanspraken van derden op grond van handelingen van Afnemer die in strijd zijn met de artikelen 4.1 en 4.5.

4.8.    Afnemer is verantwoordelijk voor het tijdig selecteren en verwerven van (een) geschikte telecommunicatievoorziening om daadwerkelijk van de SaaS-dienst gebruik te kunnen maken.

4.9.    Afnemer stemt ermee in zelf een overeenkomst met een leverancier inzake in voorgaande lid bedoelde diensten aan te gaan, en kan aan Mindmelters een volmacht verstrekken om dat, indien en voor zover mogelijk, voor of namens haar te doen. Mindmelters is bereid tussen Afnemer en leverancier zo nodig een coördinerende rol op zich te nemen strekkende tot het aangaan van een dergelijke overeenkomst inzake een telecommunicatievoorziening. Afnemer erkent en stemt ermee in zelf gebonden te zullen zijn aan alle bepalingen en voorwaarden van de leverancier ter zake.

4.10.   Mindmelters is niet aansprakelijk voor de kosten betrekking hebbende op de telecommunicatievoorzieningen als bedoeld in artikel 4.9, welke kosten door het gebruik van de SaaS-dienst worden veroorzaakt.

Artikel 5 Acceptatieprocedure

5.1.    Binnen vijf (5) werkdagen na aflevering van de Diensten zal Afnemer de resultaten van de Diensten testen voor acceptatie. Afnemer zal de Acceptatieprocedure met voldoende gekwalificeerd personeel en met voldoende omvang en diepgang uitvoeren op de resultaten van de Diensten.

5.2.    Afnemer is bij de Acceptatieprocedure verplicht om onder haar volledige en uitsluitende verantwoordelijkheid te toetsen of de afgeleverde resultaten van de Diensten beantwoorden aan de overeengekomen specificaties. Eventuele bijstand die Mindmelters verleent bij het uitvoeren van de Acceptatieprocedure is geheel voor risico van Afnemer.

5.3.      Indien bij het uitvoeren van de Acceptatietest blijkt dat de resultaten van de Diensten Fouten bevat, zal Afnemer Mindmelters daarover op schriftelijke, begrijpbare en overzichtelijke wijze informeren door middel van een testrapport, uiterlijk op de laatste dag van de testperiode zoals genoemd in artikel 5.1. Mindmelters zal zich naar beste vermogen inspannen de bedoelde Fouten binnen een redelijke termijn te herstellen, waarbij Mindmelters gerechtigd is tijdelijke oplossingen, programmaomwegen of probleemvermijdende beperkingen in de resultaten van de Diensten aan te brengen. De Acceptatieprocedure zal conform dit artikel worden herhaald totdat de resultaten van de Diensten geaccepteerd zijn.

5.4.    De resultaten van de Diensten zullen tussen Partijen gelden als geaccepteerd:

 1. op de eerste dag na de testperiode zoals genoemd in artikel 5.1; dan wel
 2. vanaf het moment dat Afnemer de resultaten van de Diensten voor productieve of operationele doeleinden gebruikt, welk gebruik uitdrukkelijk voor rekening en risico van de Afnemer is;
 3. indien Mindmelters voor het einde van de testperiode zoals genoemd in artikel 5.1 een testrapport ontvangt zoals bedoeld in artikel 5.3:

               i.    als het testrapport naar oordeel van Mindmelters geen Fouten bevat, onverminderd de aanwezigheid van onvolkomenheden die volgens artikel 5.5. aan acceptatie niet in de weg staan, vanaf de datum van het testrapport;

              ii.    op het moment dat de in het testrapport genoemde Fouten zijn hersteld, onverminderd de aanwezigheid van onvolkomenheden die volgens artikel 5.5 aan acceptatie niet in de weg staan.

5.5.    Acceptatie van de resultaten van de Diensten mag niet worden onthouden op gronden die geen verband houden met de overeengekomen specificaties en voorts niet wegens het bestaan van kleine Fouten, zijnde Fouten die de operationele of productieve ingebruikneming van de resultaten van de Diensten redelijkerwijs niet in de weg staan. Acceptatie mag voorts niet worden onthouden vanwege aspecten van de resultaten van de Diensten die slechts subjectief beoordeeld kunnen worden, zoals esthetische aspecten en aspecten betreffende de look & feel en lay-out van de gebruikersinterfaces.

5.6.    Acceptatie van de resultaten van de Diensten op één der wijzen als bedoeld in dit artikel heeft tot gevolg dat Mindmelters gekweten is van nakoming van haar verplichtingen betreffende de terbeschikkingstelling en aflevering van de resultaten van de Diensten

Artikel 6 Intellectuele eigendomsrechten

6.1.    Mindmelters garandeert dat zij over alle benodigde rechten voor het verlenen van SaaS-dienst beschikt, waaronder alle rechten met betrekking tot de onderliggende computerprogrammatuur.

6.2.    De intellectuele eigendomsrechten, waaronder mede begrepen auteursrechten, blijven volledig bij Mindmelters dan wel haar toeleveranciers berusten. Behoudens hetgeen bepaalt is in navolgende lid.

6.3.    Bij beëindiging van de samenwerking draagt Mindmelters er zorg voor dat:

 1. Afnemer zijn zelf opgebouwde data verkrijgt in XML of HTML format;
 2. de administratieve rechten op de domeinnaam die aan Mindmelters door Afnemer ter beschikking is gesteld voor het verlenen van de SaaS-dienst, weer bij Afnemer komen te berusten.

6.4.    Indien en voor zover er voor overdracht van de zaken als in voorgaande lid bedoeld een separate actie vereist is, garandeert Mindmelters daaraan mee te werken. Echter, Mindmelters zal nimmer afstand doen van haar persoonlijkheidsrechten als het gaat om auteursrechten.

6.5.    Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is het recht tot gebruik van de Resultaten steeds niet-exclusief, niet- verdraagbaar en niet-sublicentieerbaar.

6.6.    Afnemer zal de tussen Partijen overeengekomen beperkingen in het recht tot gebruiken van de Resultaten steeds stipt naleven. Afnemer erkent en aanvaardt dat schending van een overeengekomen gebruiksbeperking zowel een toerekenbaar tekortschieten in de nakoming van de Overeenkomst inhoudt alsook inbreuk op de Intellectuele Eigendomsrechten van Mindmelters vormt.

6.7.    Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, mag Afnemer de Resultaten uitsluitend in en ten behoeve van zijn eigen bedrijf of organisatie gebruiken en uitsluitend voor het beoogd gebruik.

6.8.    Afnemer zal geen handelingen verrichten die inbreuk kunnen maken op de Intellectuele Eigendomsrechten van Mindmelters en/of haar licentiegevers, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het zonder toestemming openbaar maken en/of verveelvoudigen van de Resultaten, het aan derden licentiëren of verkopen van de Resultaten, en het registreren van domeinnamen, merken of Google AdWords zoektermen (keywords) die lijken op of identiek zijn aan enig teken waarop Mindmelters en/of haar licentiegevers Intellectuele Eigendomsrechten kunnen doen gelden.

6.9.    Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om (delen van de) Resultaten te downloaden, te kopieren, te wijzigen openbaar te maken, of op enige andere wijze ter beschikking te stellen, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken of voor enig ander doeleinde te gebruiken dan de in de Overeenkomst genoemde doeleinden, tenzij Mindmelters of de betreffende rechthebbende daar toestemming voor heeft gegeven, of dwingendrechtelijke regels anders bepalen.

6.10.   Het is Afnemer uitdrukkelijk niet toegestaan om rechten ten aanzien van (delen van) de Resultaten te verkopen, te verhuren, over te dragen, te verlenen of anderszins beschikbaar te stellen aan derden. Afnemer zal derden geen toegang tot de Resultaten verlenen – op afstand of anderszins – of de Resultaten aan derden aanbieden.

6.11.   Het is Afnemer uitdrukkelijk niet toegestaan om de Resultaten geheel of gedeeltelijk te modificeren zonder voorafgaande toestemming van Mindmelters. Mindmelters is steeds gerechtigd om toestemming te weigeren of aan haar toestemming voorwaarden te verbinden – waaronder begrepen voorwaarden betreffende de wijze en kwaliteit van uitvoering van de door Afnemer gewenste modificaties. Afnemer draagt het volledige risico van alle door of in opdracht van Afnemer door derden – al dan niet met toestemming van Mindmelters – aangebrachte modificaties.

6.12.   Het is Afnemer niet toegestaan enige aanduiding omtrent Intellectuele Eigendomsrechten uit de Resultaten te (laten) verwijderen of te (laten) wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de Resultaten.

6.13.   Het is Mindmelters toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de Resultaten. Indien Mindmelters door middel van technische bescherming de Resultaten heeft beveiligd, is het Afnemer niet toegestaan deze beveiliging te (laten) verwijderen of te (laten) omzeilen.

6.14.   Mindmelters zal nooit gehouden zijn om Afnemer (een fysieke drager met) software in broncode of andere bij ontwikkeling van de Resultaten of verlenen van de Diensten gebruikte programmatuur (al dan niet in broncode vorm) of voorbereidend materiaal te verstrekken.

6.15.   Mindmelters kan programmatuur van derden aan Afnemer ter beschikking stellen. De (licentie)voorwaarden van die derden kunnen daarop van toepassing zijn, met terzijdestelling van de daarvan afwijkende bepalingen in de Algemene Voorwaarden en Overeenkomst. Afnemer garandeert dat zij deze voorwaarden van derden accepteert en strikt zal naleven. Indien en voor zover de bedoelde voorwaarden van derden in de verhouding tussen Partijen om welke reden dan ook geacht worden niet van toepassing te zijn of buiten toepassing worden verklaard, geldt het bepaalde in de Algemene Voorwaarden onverkort.

6.16.   Mindmelters vrijwaart Afnemer tegen aanspraken van derden dat onder de Overeenkomst geleverde Diensten inbreuk maken op Intellectuele Eigendomsrechten van die derde, onder de voorwaarde dat Afnemer Mindmelters onverwijld en schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de rechtsvordering en de afhandeling van de zaak, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan Mindmelters. Afnemer zal daartoe de nodige volmachten, informatie en medewerking verlenen aan Mindmelters, om zich, indien nodig in naam van Afnemer, tegen deze rechtsvorderingen te verweren. Afnemer verleent Mindmelters hierbij een onherroepelijke volmacht voor het voeren van verweer in en buiten rechte tegen voornoemde aanspraken en het treffen van een regeling. Deze verplichting tot vrijwaring vervalt indien de verweten inbreuk verband houdt met

 1. door Afnemer ter gebruik, bewerking, verwerking of incorporatie aan Mindmelters ter beschikking gestelde materialen, dan wel
 2. wijzigingen in de Dienst welke het gevolg zijn van aanwijzingen of wensen van Afnemer, of als gevolg van gebruik op een andere wijze dan waarvoor de geleverde Diensten zijn ontwikkeld of bedoeld. Indien in rechte onherroepelijk vaststaat dat de door Mindmelters geleverde Dienst inbreuk maakt op enig aan een derde behorend toebehorend Intellectueel Eigendomsrecht, of indien naar het oordeel van Mindmelters een gerede kans bestaat dat zich een zodanige inbreuk voordoet, zal Mindmelters, indien mogelijk, zorg dragen dat Afnemer het geleverde, of functioneel gelijkwaardige andere (onderdelen van de) (Resultaten van de) Dienst kan blijven gebruiken. Indien Mindmelters naar zijn uitsluitend oordeel niet of niet anders dan op voor hem (financieel) onredelijk bezwarende wijze kan zorg dragen dat Afnemer de Dienst ongestoord kan blijven gebruiken, zal Mindmelters de Dienst staken. Iedere andere of verdergaande vrijwaringverplichting of aansprakelijkheid van Mindmelters is uitgesloten.

6.17.   Afnemer en Gebruikers bepalen welke informatie met behulp van de Dienst wordt opgeslagen en/of uitgewisseld. Mindmelters heeft geen kennis van die informatie. Afnemer is er dan ook verantwoordelijk voor en garandeert dat die informatie rechtsmatig is en geen inbreuk maakt op rechten van derden, waaronder begrepen Intellectuele Eigendomsrechten en privacyrechten. Mindmelters aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de met behulp van de Dienst opgeslagen en/of uitgewisselde informatie. Afnemer vrijwaart Mindmelters voor aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat de door Afnemer of Gebruikers met behulp van de Dienst opgeslagen en/of uitgewisselde informatie onrechtmatig is.

6.18.   Mocht Mindmelters kennis hebben of tot het besef komen dat informatie die Afnemer of een Gebruiker met behulp van de Dienst heeft opgeslagen en/of uitgewisseld onrechtmatig is, dan zal Mindmelters prompt handelen conform de notice and takedown procedure zoals te vinden is op mindmelters.nl/notice-and-takedown

6.19.   Alle door Partijen aan Mindmelters verstrekte informatie waarvan redelijkerwijs mag worden aangenomen dat zij vertrouwelijk is, zal als zodanig door Partijen worden behandeld. Het is Partijen, diens medewerkers en door een Partij(en) ingeschakelde hulppersonen uitdrukkelijk verboden op enige wijze uitlatingen te doen over, inzicht aan derden te bieden over anderzijds publicatie mogelijk te maken van de door Afnemer op de servers geplaatste informatie waarvan de vertrouwelijkheid uit de aard der informatie voortvloeit.

Artikel 7 SaaS-dienst

7.1.    De SaaS-dienst wordt geleverd conform een tussen partijen overeengekomen SLA (Service Level Agreement). Bij gebreke waarvan streeft Mindmelters naar een Beschikbaarheid van 99.9% per jaar. Indien een eventuele niet-Beschikbaarheid maximaal vier (4) aaneengesloten uren voortduurt, zal de SaaS-dienst als voorwaardig en ongestoord worden aangemerkt.

7.2.    Mindmelters zal er naar streven dat aan alle uit te voeren activiteiten met betrekking tot een door Afnemer gedaan beroep op Support, daar onder mede begrepen behandelen van vragen van Gebruikers en het oplossen van Gebreken, zonder onnodige vertraging zullen worden begonnen en zo mogelijk voltooid.

7.3.    Het in behandeling nemen van een Gebrek gebeurt alleen indien en voor zover dit Gebrek aantoonbaar dan wel reproduceerbaar is. Indien en voor zover de tijd die het oplossen van een Gebrek in beslag neemt, of wordt vermoed in beslag zal nemen, van dusdanige duur is, dat vermoed wordt dat de Beschikbaarheid van de Functionaliteit zal worden aangetast, zal Mindmelters trachten te voorzien in een tijdelijke, toereikende oplossing.

7.4.    Gebreken in Beschikbaarheid welke zijn veroorzaakt door:

 1. onoordeelkundig gebruik door Gebruiker;
 2. het werken met apparatuur en/of (browser)programmatuur welke niet voldoen aan de vooraf door Mindmelters goedgekeurde specificaties;
  vallen nimmer binnen de reikwijdte van de Overeenkomst. Alleen op grond van een schriftelijke bevestiging van Afnemer zal Mindmelters zo mogelijk bedoelde Gebreken herstellen, zulks tegen haar alsdan geldende tarieven.

7.5.    Mindmelters kan, in het geval dat Gebruikers niet over adequate kennis van de Functionaliteit en/of de SaaS-dienst beschikken, van Afnemer eisen dat deze opleidingen van Mindmelters betrekt teneinde de kennis van de Gebruikers op een dusdanig niveau te brengen dat zij niet langer een onevenredig beroep op Support doen, dan wel Gebruikers anderszins benodigde kennis zullen opdoen. Mindmelters zal de redelijkheid van deze eis gronden op basis van haar (Support)historie. Indien Afnemer hieraan geen gehoor geeft heeft Mindmelters het recht haar verplichtingen in het kader van Support op te schorten totdat de kennis van Gebruikers op voldoende niveau is gebracht, zonder dat Afnemer recht heeft op restitutie van reeds betaalde gelden of enige schadevergoeding.

7.6.    Mindmelters bepaalt zelfstandig en zonder raadpleging van Afnemer het versiebeleid en zorgt ervoor dat telkens indien en voorzover dat mogelijk is de meest recente Functionaliteit beschikbaar is voor Afnemer.

7.7.    Mindmelters zal voorafgaand aan de implementatie van updates en/of andere wijzigingen van de Functionaliteit in overleg treden met Afnemer, indien deze naar verwachting een verlies van de prestatievermogens van de SaaS-dienst en/of verlies van Functionaliteit en/of een verminderde Beschikbaarheid met zich mee zullen brengen.

7.8.    Het bepaalde van artikel 7.7 is niet van toepassing in het geval de betreffende updates om beveiligingsredenen toegepast dienen te worden.

Artikel 8 Prijzen, tarieven, facturering en betaling

8.1.    De Afnemer is periodiek Vergoeding(en) verschuldigd conform de tarieven en prijzen vastgesteld en gepubliceerd door Mindmelters voor zulke Diensten, uit te drukken in Euro (EUR), tenzij anders overeengekomen. Alle tarieven, prijzen en andere Vergoedingen zijn exclusief belastingen (zoals b.t.w.) en andere wettelijke heffingen, tenzij schriftelijk anders is vastgelegd.

8.2.    Voor Support buiten Werkuren kan, indien en voor zover in de overeenkomst gespecificeerd, een toeslag in rekening worden gebracht.

8.3.    Prijswijzigingen die het gevolg zijn van substantiële uitbreidingen van de SaaS-dienst worden direct gefactureerd en zijn terstond verschuldigd.

8.4.    Mindmelters zal op de facturen aan Afnemer datum, periode van de dienstverlening, de omvang hiervan en het totaal verschuldigde bedrag in euro’s vermeldingen.

8.5.    De vergoeding voor de SaaS-dienst wordt in overleg jaarlijks, tweejaarlijks of driejaarlijks gefactureerd.

8.6.    Andere diensten en werkzaamheden die niet onder de Overeenkomst vallen, geschieden tegen de alsdan geldende tarieven voor de desbetreffende medewerkers van Mindmelters. Facturering vindt in dat geval achteraf plaats op basis van het aantal werkelijk bestede uren, tenzij uitdrukkelijk anders is vastgelegd.

8.7.    Facturering van tussentijds aan de Overeenkomst toegevoegde Functionaliteit wordt pro rato gefactureerd tot aan de eerstvolgende factuurdatum.

8.8.    Afnemer zal de door hem op basis van de Overeenkomst verschuldigde bedragen bij inhoudelijke juistheid van de fact(u)ur(en) binnen veertien (14) dagen na factuurdatum aan Mindmelters betalen.

8.9.    Indien Afnemer zich op inhoudelijke onjuistheid van de fact(u)ur(en) beroept laat dit onverlet diens verplichting om tenminste het onbetwiste deel van de fact(u)ur(en) te betalen.

8.10.   Indien Afnemer de verschuldigde factuurbedragen niet binnen de betalingstermijn heeft voldaan, behoudens indien hij zich binnen tien (10) dagen heeft beroepen op inhoudelijke onjuistheid van de factuur, zal Afnemer zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, de wettelijke rente over het openstaande bedrag verschuldigd zijn. Indien Afnemer na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, is Mindmelters gerechtigd naast de verschuldigde wettelijke rente tevens aanspraak te maken op vergoeding van buitenrechtelijke incassokosten.

8.11.   Indien Afnemer een betalingsachterstand heeft van meer dan twee (2) maanden, is Mindmelters gerechtigd haar dienstverlening op te schorten, mits Afnemer van dat voornemen schriftelijk in kennis is gesteld en Afnemer tenminste vijf (5) Werkdagen is gegund alsnog en volledig aan alle betalingsverplichtingen, dus inclusief wettelijk rente, buitengerechtelijke en andere kosten, te voldoen.

8.12.   Facturatie kan ook geschieden door een tussenpersoon die namens Mindmelters Overeenkomsten sluit. In dat geval zijn de voorwaarden van dit artikel onverkort van toepassing.

8.13.   Betaling door Afnemer aan Mindmelters geschiedt, tenzij anders overeengekomen, in 2 termijnen van elk 50%:

 1. 50% bij opdracht met een betaaltermijn van veertien (14) dagen na factuurdatum;
 2. 50% bij acceptatie (conform artikel 5), met een betaaltermijn van veertien (14) dagen na factuurdatum.

Artikel 9 Looptijd, beëindiging, verlenging en exit

9.1.    De Overeenkomst treedt in werking op het moment dat beide Partijen haar hebben ondertekend.

9.2.    De Overeenkomst wordt aangegaan voor de periode zoals vermeld in de Overeenkomst.

9.3.    De Overeenkomst wordt telkens stilzwijgend verlengd voor één (1) maand tenzij er door één der Partijen wordt opgezegd met in achtneming van een opzegtermijn van één (1) maand. Opzegging dient plaats te vinden voor de eerste van een kalendermaand waardoor de Overeenkomst eindigt op de laatste dag van de opvolgende kalendermaand.

9.4.    Buiten hetgeen elders in de Overeenkomst is bepaald is:

 1. de ene Partij gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden door middel van een aangetekend schrijven met bericht van ontvangst indien de andere Partij in de nakoming van zijn verplichtingen voortvloeide uit de Overeenkomst tekortschiet en daarin ook na ingebrekestelling, waarbij aan de andere Partij een redelijke termijn is gesteld om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen, volhardt.
 2. de ene Partij gerechtigd zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling zal zijn vereist buiten rechte de Overeenkomst doormiddel van een aangetekend schrijven met bericht van ontvangst te met onmiddellijke ingang ontbinden indien de andere Partij surseance van betaling aanvraagt of hem surseance van betaling is verleend; het faillissement van de andere Partij wordt aangevraagd of dat hij in staat van faillissement is verklaard; in de schuldsanering voor natuurlijke personen terecht komt; de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van samenvoeging van ondernemingen; op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de andere Partij dan wel op de bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken infrastructuur en/of computerprogrammatuur beslag wordt gelegd, dan wel de andere Partij niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de Overeenkomst na te kunnen komen.

9.5.    Indien de Overeenkomst door Mindmelters wordt ontbonden op grond van het in artikel 9.4 bepaalde, heeft Afnemer op eerste verzoek het recht om voor een periode van twee (2) aaneengesloten maanden de Functionaliteit te blijven gebruiken, één en ander tegen een door Mindmelters te bepalen en door Afnemer vooruit te betalen vergoeding.

9.6.    Alle rechten die Afnemer ingevolge Overeenkomst heeft verkregen met betrekking tot het gebruik van Functionaliteiten vervallen bij beëindiging van Overeenkomst, met uitzondering van het gestelde in artikel 9.5.

9.7.    Tenzij anders bepaald blijven verplichtingen welke naar hun aard bestemd zijn om ook na beëindiging van de Overeenkomst voort te duren, blijven na beëindiging daarvan bestaan. De beëindiging van de Overeenkomst ontslaat Partijen uitdrukkelijk niet van het bepaalde met betrekking tot geheimhouding, aansprakelijkheid, intellectuele eigendomsrechten, personeelsovername, toepasselijk recht en forumkeuze.

9.8.    Partijen treden in het geval van beëindiging van de SaaS-dienst per omgaande in overleg te treden omtrent de (wijze van) overdracht van data, de dienstverlening en/of overige beheersmaatregelen, benodigd voor een ongestoorde voortgang van het gebruik door Afnemer van haar data en/of SaaS-dienst(en).

9.9.    Alle werkzaamheden die door Mindmelters in het kader van het voorgaande lid worden verricht worden op basis van nacalculatie tegen de alsdan geldende tarieven in rekening gebracht.

9.10.   Mindmelters zal wegens opzegging, ontbinding of andere wijze van beëindiging van de Overeenkomst nooit gehouden zijn tot restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot enige schadevergoeding. Het recht van Afnemer tot gebruik van de Diensten vervalt in geval van opzegging, ontbinding of andere wijze van beëindiging van de Overeenkomst, van rechtswege.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

10.1.   Aansprakelijkheid van wegens toerekenbare tekortkoming in de nakomen van de Overeenkomst, of uit enige andere hoofde, is behoudens opzet en bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Mindmelters volledig uitgesloten.

10.2.   Voor zover de aansprakelijkheid van Mindmelters, zoals genoemd in artikel 9.1, niet kan worden uitgesloten, is deze per gebeurtenis (een reeks opeenvolgende gebeurtenissen geldt als één (1) gebeurtenis) beperkt tot de vergoeding van directe schade, tot maximaal de Vergoeding die betaald is door Afnemer voor de periode van twee (2) kalendermaanden voorafgaande aan de schade veroorzakende gebeurtenis. De aansprakelijkheid van Mindmelters voor directe schade zal in totaal nooit meer bedragen dan EUR 25.000,-. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan alle schade bestaande uit:

 1. schade direct toegebracht aan stoffelijke zaken (“zaakschade”);
 2. redelijke kosten ter vastbestelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover betrekking hebbende op de directe schade zoals hier bedoeld en
 3. redelijke en aantoonbare kosten die Afnemer heeft gemaakt ter voorkoming of beperking van de directe schade zoals in dit artikel bedoeld.

10.3.   De aansprakelijkheid van Mindmelters voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van opdrachtgever, schade verband houdende met het gebruik van door opdrachtgever aan Mindmelters voorgeschreven zaken, materialen of programmatuur van derden en schade verband houdende met de inschakeling van door opdrachtgever aan Mindmelters voorgeschreven toeleveranciers is uitgesloten. Eveneens is uitgelsoten de aansprakelijkheid van Mindmelters wegens verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten.

10.4.   De aansprakelijkheid van een Partij wegens tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat pas nadat de nalatige Partij door de andere Partij in gebreke is gesteld, tenzij nakoming van de betreffende verplichtingen reeds blijvend onmogelijk is, in welk geval de nalatige partij onmiddellijk in gebreke is. De ingebrekestelling zal schriftelijk geschieden, waarbij aan de nalatige Partij een redelijk termijn wordt gegund om alsnog zijn verplichtingen na te komen.

10.5.   Het bepaalde in dit artikel alsmede alle andere beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid genoemd in deze Overeenkomst gelden mede ten gunste van alle (rechts)personen waarvan Mindmelters zich bij de uitvoering van de Overeenkomst bedient.

10.6.   Iedere vordering tot schadevergoeding door Afnemer tegen Mindmelters die niet door Afnemer gespecificeerd en expliciet is gemeld, vervalt door het enkele verloop van twaalf (12) maanden na het ontstaan van de vordering.

Artikel 11 Overmacht

11.1.   In geval van overmacht wordt de nakoming van de Overeenkomst en alle daarmee samenhangende verplichting(en) geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de duur van de overmachtsituatie, zonder dat Partijen over en weer tot enige schadevergoeding ter zake gehouden zijn. Een Partij kan zich jegens de andere Partij alleen op overmacht beroepen indien de zich op overmacht beroepende Partij zo spoedig mogelijk, onder overlegging van bewijsstukken, de andere Partij schriftelijk van zijn beroep op overmacht in kennis stelt.

11.2.   Als een Partij door overmacht tekort schiet in de nakoming van enige verplichting voortvloeiend uit de Overeenkomst kan de andere Partij, indien vaststaat dat nakoming blijvend onmogelijk zal zijn, danwel indien een periode van meer dan dertig (30) Werkdagen is verstreken, de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk, door middel van een aangetekend schrijven met bericht van ontvangst met onmiddellijk ingang buiten rechte ontbinden, zonder dat Partijen over en weer tot enige schadevergoeding te zijn gehouden. Hetgeen reeds is gepresteerd door Mindmelters zal door Afnemer terstond worden betaald.

11.3.   Onder overmacht aan de zijde van Mindmelters wordt in elk geval verstaan: ziekte van personeel, gebrek aan personeel, stakingen, al dan niet toerekenbare tekortkomingen van toeleveranciers, verlies van data, stroomstoringen en/of uitval van netwerkverbindingen van één en ander aan de zijde van Mindmelters.

Artikel 12 Geheimhouding en beveiliging

12.1.   Beide Partijen zullen strikte vertrouwelijkheid in acht nemen over de informatie over elkaars organisatie, de werking van de bestanden, Functionaliteit, de SaaS-dienst etc. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Partij zal een Partij informatie-, gegevensdragers en gegevens welke haar ter beschikking staan, niet aan derden ter beschikking stellen en aan haar personeel slechts bekend maken voor zover dit nodig is voor het verrichten van de overeengekomen prestaties. Partijen zullen hun personeel verplichten deze geheimhoudingsbepalingen na te leven.